gv ho thi thu van

Hồ Thị Thu Vân

Giảng viên Võ Dung

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Võ Dung
  • Cử nhân Kinh tế – Khoa Quản trị kinh doanh

CHUYÊN MÔN:

  • 2014 – 2023: Quản lý ngành F&B 9 năm
  • 2023: Đang học tại học viện Võ Dung